Home Loan With Interest Rate 13% – 15% From Agricultural Development Bank For 5 – 15 years Loan Tenure

6556

Property ID

Description

कर्जा ग्राहक: नेपाली नागरिक
प्रयोजन: घर निर्माण गर्न/थप गर्न/घर मर्मत गर्न
कर्जाको अवधि:

 

घर निर्माणको लागि ५ वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्ष । कर्जा नवीकरण नहुने ।
घर मर्मतको लागि अधिकतम ५ वर्ष । कर्जा नवीकरण नहुने ।
कर्जाको प्रकृति: आवधिक कर्जा, नन रिभल्वीङ्ग प्रकृतिको हुने ।
कर्जाको आधार: आम्दानीको श्रोत र घर निर्माण/मर्मत लागत (नेपाल ईन्जिनियरीङ्ग परिषदमा दर्ता भएको ईन्जिनियरबाट गरिएको लागत ईष्टिमेट) को अधिकतम ७०% सम्म
अधिकतम कर्जा सीमा: अधिकतम १ करोड सम्म ।
धितो सुरक्षण: निर्माण गरिने घर/जग्गा तथा आवश्यकता अनुसार थप अन्य घरजग्गा ।
आवश्यक कागजातहरु र अन्य व्यवस्था: ·       कर्जा आवेदकको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी ।

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो ।

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु ।

·       सम्बन्धित निकायबाट घर निर्माणको इजाजत तथा प्रमाणित घरको नक्सा लिएको हुनुपर्ने ।

·       आम्दानीको श्रोत खुलेको प्रमाण ।

·       कम्तीमा १० फुटको बाटो भएको हुनुपर्ने ।

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।

Fees: As Per Bank’s Terms and Conditions

Address

Address: Agricultural Development Bank Nepal Head Office, Ramshahapath, Kathmandu, Nepal
Open on Google Maps
  • Property ID 6556
  • Price Price on call
  • Property status Service

Get Directions

Nearby Places

Contact

Ratings & Reviews

0 0 Reviews
  • 5 0 %
  • 4 0 %
  • 3 0 %
  • 2 0 %
  • 1 0 %

0 Reviews

Similar Properties in This Area